IIN REGISTER

IIN Register

Lühend IIN tuleb inglise keelest - Issuer Identification Number.
IIN Register on sisuliselt kaartide väljaandjate eraldusnumbrite register.

EESTI ID-KAARTIDE VÄLJAANDJATE ERALDUSNUMBRITE JA RAKENDUSTEANDJATE ERALDUSNUMBRITE VÄLJAANDMISE REEGLID

1 Reeglitega reguleeritav valdkond

See dokument kirjeldab Eestisiseste ID-kaartide väljaandjate eraldusnumbrite ja rakendusteandjate eraldusnumbrite taotlemise, eraldamise ja kasutamise korda. Kaartide väljaandjate eraldusnumbrite ja rakendusteandjate eraldusnumbrite süsteem tagab kaardi väljaandja eraldusnumbri ja rakendusteandja eraldusnumbri unikaalsuse kaartidel, mis on ette nähtud kasutamiseks valdavalt Eestis.

Käesolev dokument kirjeldab:

- Eestisisest kaartide väljaandjate eraldusnumbrite süsteemi;
- Eestisisest rakendusteandjate eraldusnumbrite süsteemi;
- numbrite taotlemise ja eraldamise korda;
- eraldusnumbri väljastamisest keeldumise vaidlustamise korda.


2 Seotud normdokumendid

ISO 3166:1993 Codes for the presentation of names of countries.

ISO 7810:1985 Identification cards - Physical characteristics.

ISO/IEC 7812-1:1993 Identification cards - Identification of issuers - Numbering System.

ISO/IEC 7812-2:1993 Identification cards - Identification of issuers -
Application and registration procedures.

ISO 7813:1990 Identification cards - Financial transaction cards.

ISO 7816-5:1994, Identification cards – Integrated circuit(s) cards with contacts – Part 5: Numbering system and registration procedure for application identifiers.


3 Terminid ja definitsioonid

Kaardi väljaandja - institutsioon, kes väljastab kaarte oma kaardivaldajaile.

Kaardivaldaja - kaardinumbriga seotud isik.

Kaardinumber - number, mis identifitseerib kaardi väljaandja ja kaardivaldaja.

Kontonumber - number, mille kaardi väljaandja on omistanud kaardivaldajale oma institutsiooni sees.

Kaardi väljaandja eraldusnumber - number, mis identifitseerib kaardi väljaandja ning moodustab esimese osa kaardinumbrist.

Eestisisene kaardi väljaandja eraldusnumber - kaardi väljaandja eraldusnumber, mis on välja antud kooskõlas käesolevate reeglitega.

Rakendus – kiipkaardil olev rakendus.

Rakenduse eraldusnumber – kiipkaardil oleva rakenduse eraldusnumber.

Rakendusteandja eraldusnumber – andmeelement, mis identifitseerib kiipkaardil oleva rakenduse väljaandja.

Rakendusteandja - institutsioon, kes väljastab rakendusi kiipkaartidele.

Eestisisene rakendusteandja eraldusnumber – rakendusteandja eraldusnumber, mis on väljastatud kooskõlas käesolevate reeglitega.

Registripidaja - käesolevate reeglite järgi määratud ja toimiv institutsioon.

TK4-ID – Eesti informaatikakeskuse direktori 11. märtsi 1999 a käskkirjaga nr. 17 moodustatud komisjon.

4 Kaardi- ja rakendusenumbrite moodustamine
4.1 Kaardinumbri moodustamine

Käesolevate reeglite kohaselt moodustatud kaardinumber koosneb järgmistest osadest:
1) Maasisese kaartide väljaandjate eraldusnumbrite süsteemi tähis, alati “9” (number üheksa);
2) Eesti maakood, “233”;
3) Kaardi väljaandja eraldusnumber, neljakohaline number;
4) Väljaandja omistatud kaardivaldaja identifitseerimisnumber, kuni kümnekohaline number;
5) Kontrollsumma, üks number.


Väljaandja eraldusnumber Kontonumber Kontrollsumma
Eesti maakood Väljaandja eraldusnumber
9 233 (4 kohta) (kuni kümme kohta) 1 number
joonis 1. Kaardinumbri struktuur

4.2 Rakendusenumbri moodustamine

Käesolevate reeglite kohaselt moodustatud rakenduse number koosneb järgmistest osadest:
1) Maasisese rakenduste numbrite süsteemi tähis, alati “D” (binaarses esituses “1101”);
2) Eesti maakood, “233”, esitatud 12 bitina;
3) Rakendusteandjale registripidaja poolt määratud numbriosa, 24 bitti, kasutatakse ainult kümnendnumbreid;
4) Rakenduse number, kuni 11 baiti, määrab rakenduseandja.


Rakendusteandja eraldusnumber Rakenduse number
Eesti maakood Rakendusteandjale registripidaja poolt määratud numbriosa
D 233 (24 bitti) (kuni 11 baiti)
joonis 2. Rakenduse numbri struktuur

Kaartide väljaandjad, kellele on väljastatud kaartide väljaandja eraldusnumber, võivad kasutada seda numbrit ka rakendusteandja eraldusnumbrina vastavalt ISO 7816-5:1994 punkt 5.2.1.


5 Taotlemise protseduur

Kaartide väljaandja või rakendusteandja peab esitama registripidajale taotluse käesoleva dokumendi lisas 1 toodud vormil. Registripidajale tuleb avalduse esitamisel tasuda kehtestatud suurusega tasu. Tasu suuruse kinnitab TK4-ID.

5.1 Nõuded taotlejale


Eestisisese kaardi väljaandja eraldusnumbri taotleja ja rakendusteandja eraldusnumbri taotleja peavad vastama järgmistele nõuetele:

a) taotleja juba annab välja vastavalt kaarte või rakendusi või kavatseb alustada väljaandmist lähima 12 kuu jooksul;
b) eraldusnumbri taotlemisel ei tohi taotlejale olla varem käesolevate reeglite järgi omistatud eraldusnumbrit ega rahvusvahelist eraldusnumbrit;
c) rakendusteandja eraldusnumbri taotlemisel ei tohi taotlejale olla varem käesolevate reeglite järgi omistatud rakendusteandja eraldusnumbrit ega rahvusvahelist rakendusteandja eraldusnumbrit;


5.2 Taotluse tagasilükkamine

Taotlus lükatakse tagasi, kui vähemalt üks alltoodud tingimustest on tõene:

a) taotlejale on juba käesolevate reeglite kohaselt väljastatud või rahvusvaheline vastav eraldusnumber;

b) taotleja kavatseb ilmselt kasutada eraldusnumbrit toodete või teenuste eristamiseks, marsruutimise hõlbustamiseks või asukoha identifitseerimiseks;

c) taotleja kavatseb eraldusnumbrit kasutada erinevate filiaalide või harude eraldamiseks taotleja institutsiooni sees, kusjuures need filiaalid või harud ei ole eraldi isikud;

d) esitatud taotlus ei kuulu käesolevate reeglitega reguleeritavasse valdkonda.


6 Taotluse tagasilükkamise vaidlustamine

Taotlus eraldusnumbri taotluse registripidaja poolt tagasilükkamise vaidlustamise kohta esitatakse TK4-ID’le, kes vaatab selle taotluse läbi 60 päeva jooksul.

6.1 Taotluse tagasilükkamise vaidlustamiseks esitatavad andmed

Esitatakse järgmised andmed:

a) tagasilükkamisel näidatud põhjus ning taotleja arvamus, miks tagasilükkamine on alusetu;

b) viited erilistele asjaoludele, miks taotluse rahuldamine oleks otstarbekas, vaatamata sellele, et taotlus ei vasta täielikult käesolevates reeglites toodud kriteeriumidele.


7 Eraldusnumbri kehtivuse lõppemine

Eraldusnumbri kehtivus lõpeb ning väljaandjal on õigus see teisele taotlejale väja anda, kui:

a) taotleja ei ole 12 kuu jooksul alates numbri eraldamisest välja andnud ühtegi vastavalt kaarti või rakendust või

b) viimase väljaantud kaardi/rakenduse kehtivus lõppes rohkem kui 12 kuud tagasi.


8 Registripidaja volitused ja kohustused

Registripidaja määrab TK4-ID. Registripidaja määratakse tähtajatult.


8.1 Registripidaja volitused

Registripidaja on volitatud:

a) rahuldama eraldusnumbrite taotlusi;

b) nõudma taotleja kohta lisaandmeid, mis võivad olla olulised numbri omistamisel;

c) lükkama taotluse tagasi, näidates ära põhjuse.


8.2 Registripidaja kohustused taotluste läbivaatamisel

Taotluste läbivaatamisel on registripidajal järgmised kohustused:

a) teha kindlaks taotleja poolt esitatud andmete õigsus ning taotleja täielik vastavus käesolevates reeglites esitatud nõuetele;

b) eraldada eraldusnumber igale nõuetele vastavale taotlejale;

c) teatada taotlejale nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist kas:

1) taotluse rahuldamisest või
2) keeldumisest.

d) pidada registrit kõigi eraldatud numbrite kohta;

e) keelduda spetsiifiliste numbrite taotlustest;

f) omistada numbreid järjekorras alates numbrist 0001, jättes välja numbrid, mis on registripidaja määramise momendiks juba kasutusele võetud.


8.3 Info säilitamine ja registripidaja poolt väljastamine

Registripidaja on kohustatud säilitama infot igavesti. Kui info säilitamine registripidaja poolt on lähitulevikus muutumas võimatuks, või registripidaja ei soovi mõjuval põhjusel jätkata registri pidamist, siis informeerib ta sellest TK4-ID, kes määrab uue registripidaja.

Eraldusnumbritega seotud infot väljastab registripidaja osapooltele, kellel on põhjendatud vajadus selle info järele. Väljastatakse ainult eraldusnumber ja väljaandja nimi. Eesti Vabariigi seadustest tulenevatel juhtudel väljastatakse ka muu seadusega ettenähtud info.

9 Register

9.1 Registrisse kantavad andmed

Registripidaja kannab taotleja kohta registrisse järgmised andmed:

a) väljastatud eraldusnumber või väljastamisest keeldumise põhjus;
b) täielik nimi/nimetus;
c) juriidiline aadress;
d) registreerimisnumber;
e) eraldusnumbri omistamise kuupäev;
f) kontaktisiku nimi ja kontaktandmed.

Andmete muutumisel peavad taotlejad registripidajat sellest teavitama.


10 Rahvusvaheliste eraldusnumbrite taotlused

Registripidaja edastab rahvusvaheliste numbrite taotlused vastavale rahvusvahelisele institutsioonile.

Registripidaja nõuab enne taotluse edastamist taotlejalt sisse vastava(te) rahvusvahelis(t)e institutsiooni(de) poolt sissenõutava(d) tasu(d) ja muud põhjendatud taotlusega seotud kulutused. Kulutuste suuruset informeerib registripidaja taotlejat eelnevalt.